Privacyverklaring

 1. Algemeen
  Stichting Dorpshuis Rheden verwerkt persoonsgegevens.
  Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant over infomeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Dorpshuis Rheden.
 2. Wat zijn persoonsgegevens?
  Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.
 3. Verwerkt Stichting Dorpshuis Rheden persoonsgegevens?
  Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad.
  Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:
  – Bestuursleden (tevens vrijwilligers) van Stichting Dorpshuis
  Rheden (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer) en
  bestuursfunctie)
  – Vrijwilligers van Stichting Dorpshuis Rheden (NAW-gegevens,
  e-mailadres en telefoonnummer
  – Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals
  andere organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale
  instanties (organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer)
 4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
  De Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.
  – Bestuursleden, contactpersonen, beheerder en vrijwilligers:
  deze gegevens worden beheerd door het bestuur van Stichting
  Dorpshuis Rheden. Het betreft een digitale administratie op een
  beveiligde computer met adequate virusbescherming.
  – Beheerder: de beheerder beheert persoonsgegevens van
  vrijwilligers, gebruikers en bestuursleden. Deze gegevens staan
  op een beveiligde computer met adequate virusbescherming.
  Bij de verwerking van deze persoonsgegevens zijn zij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 5. Waarvoor verwerkt Stichting Dorpshuis Rheden deze gegevens?
  De persoonsgegevens die Stichting Dorpshuis Rheden verwerkt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
  – Bestuursleden: deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet-
  en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie
  beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan
  worden.
  – Vrijwilligers: deze gegevens worden vastgelegd om de
  vrijwilligers te kunnen informeren en in te kunnen schakelen
  voor het uitvoeren van diverse activiteiten.
  – Gebruikers: deze gegevens worden vastgelegd voor facturering
  en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.
 6. Verwerkt Stichting Dorpshuis Rheden ook bijzondere persoonsgegevens?
  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bv. over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Stichting Dorpshuis Rheden verwerkt deze gegevens niet.
 7. Hoe gaat Stichting Dorpshuis Rheden met mijn persoonsgegevens om?
  Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de Stichting of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de
  e-mailadressen in BCC geplaatst.
 8. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
  – Bestuursleden: deze gegevens kunnen worden ingezien door
  het bestuur, beheerder en vrijwilligers van Stichting Dorpshuis
  Rheden.
  – Beheerder: deze gegevens kunnen worden ingezien door het
  bestuur en de vrijwilligers van Stichting Dorpshuis Rheden.
  – Vrijwilligers: deze gegevens kunnen worden ingezien door het
  bestuur, beheerder en vrijwilligers van Stichting Dorpshuis
  Rheden.
  – Contactpersonen: deze gegevens kunnen worden ingezien door
  het bestuur van Stichting Dorpshuis Rheden.
 9. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
  Gegevens worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.
 10. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
  Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Dorpshuis Rheden gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 11. Kan ik zien welke gegevens Stichting Dorpshuis Rheden van mij verwerkt?
  U kunt een verzoek indienen bij het bestuur van Stichting Dorpshuis Rheden om deze gegevens in te zien.
  De secretaris is bereikbaar via email mariaeeltink@kpnmail.nl, de penningmeester is bereikbaar via email c.vd.haak1951@kpnmail.nl
 12. Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?
  Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van Stichting Dorpshuis Rheden, via mariaeeltink@kpnmail.nl
  Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 13. Wijzigingen
  Stichting Dorpshuis Rheden behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.mei 2018

HET CENTRUM VOOR CLUBS EN VERENIGINGEN MET ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD